O nas

Jesteśmy członkiem PISiL

Od 2007 roku jesteśmy członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Polska Izba Spedycji i Logistyki zrzesza przedsiębiorców świadczących międzynarodowe i krajowe usługi spedycyjne, logistyczne, przewozowe, agencji celnych oraz inne związane z obsługą obrotu towarowego. Izba jest Członkiem Narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations “FIATA” w Szwajcarii oraz członkiem European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services „CLECAT” w  Brukseli.

Do zadań Izby należy:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych członków w zakresie prowadzonej przez nich działalności
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Izby wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także wobec innych organizacji
 • reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie członków wobec międzynarodowych organizacji o podobnym lub zbliżonym przedmiocie działania oraz uczestniczenie w ich pracach
 • zapewnienie profesjonalnego poziomu świadczonych usług przez członków na rzecz kontrahentów poprzez prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i kongresów
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej członków Izby i pośredniczenie w polubownym załatwianiu sporów
 • służenie bieżącym poradnictwem członkom Izby w zakresie problematyki transportu, spedycji i międzynarodowego obrotu towarowego
 • opracowywanie Ogólnych  Polskich Warunków Spedycyjnych
 • inicjowanie i współudział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących problematyki transportowej, spedycyjnej i międzynarodowego obrotu towarowego a także opiniowanie projektów tychże aktów prawnych
 • wydawanie periodyków oraz publikacji specjalistycznych w zakresie przedmiotu działania Izby
 • działanie na rzecz integracji środowiska
 • ustanawianie ekspertów w zakresie przedmiotu działalności Izby
 • wydawanie opinii w zakresie istnienia i kształtowania zwyczajów związanych z transportem, spedycją i międzynarodowym obrotem towarowym

Przy Izbie działa Sąd Polubowny tworząc możliwość szybkiego i fachowego rozstrzygania zaistniałych sporów.

ATC CARGO