Relacje inwestorskie

Strategia logistyczna firmy ATC Cargo

Wstęp do strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa ATC Cargo jest logistyka morska, a najistotniejszym aspektem tego typu usług jest fracht morski. Świadczenie usług na pełnym obszarze przepływu towaru, a więc począwszy od odbioru towaru od producenta w Azji, poprzez fracht morski z azjatyckich portów do polskich, bądź niemieckich, czynności portowe oraz celne po dowóz towaru do Klienta zapewnia wysoką stabilność pozyskanych Klientów. Wymogiem obecnych czasów jest komplementarność świadczonych usług.

Logistyczna strategia firmy ATC Cargo

Strategia logistyczna firmy ATC Cargo po przeprowadzeniu emisji akcji w pierwszej fazie zakłada zajęcie czołowej pozycji wśród firm spedycyjno logistycznych świadczących usługi frachtu morskiego na rynku polskim. Mając na uwadze dyktowany przez rynek wymóg komplementarności świadczonych usług przedsiębiorstwo ATC Cargo zamierza zwiększyć portfolio klientów poprzez zaoferowanie usług w poszerzonej grupie sektorów, w tym w międzynarodowym transporcie drogowym, krajowym transporcie drogowym, magazynowaniu, dystrybucji krajowej, w międzynarodowych przesyłkach ekspresowych, krajowych przesyłkach ekspresowych, Project CARGO.

W drugiej fazie działalności firma logistyczna zamierza powoływać spółki zależne w krajach, w których dysponuje na tyle znacząca masą ładunkową, iż przeniesienie obsługiwanych zleceń z sieci podwykonawców do własnych struktur, pozwoli wygenerować dodatkowe przychody w spółkach zależnych. W pierwszej kolejności planowane jest powołanie spółki w Japonii, ze względu na znaczący wzrost kooperacji z partnerami japońskimi, a w kolejności w Chinach oraz Stanach Zjednoczonych ze względu na olbrzymie znaczenie ciągów ładunkowych przebiegających przez północny Pacyfik w globalnej strukturze wymiany międzynarodowej oraz rejestrację własnego konosamentu w obu tych krajach i rozpoczęcie działalności jako NVOCC (None Vessel Operating Common Carrier). 

Spółka zainteresowana jest również rozpoczęciem działalności w Rosji i Rumunii ze względu na dynamicznie rosnący potencjał rynku usług logistycznych w tych krajach.

Rozwój tych sfer działalności będzie wymagał realizacji następujących zadań, które zostały określone jako cele, które będą realizowane poprzez kolejne emisje akcji: (i) rozbudowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) rozbudowa aplikacji klienckich B2B, na które Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, (iii) budowa i wdrożenie systemu franszyzowego, (iv) otwieranie spółek w wymienionych powyżej krajach, (v) ewentualny zakup lub budowa centrum logistycznego w zależności od sytuacji panującej na rynku nieruchomości magazynowych.

Założenia strategii rozwoju

Spółka przewiduje, iż w latach 2010-2012 w ramach branży, w której działa szczególny nacisk kładziony będzie na usługi frachtu morskiego, co będzie wiązać się potrzebą wykonywania szerokiego i wszechstronnego zakresu usług powiązanych z logistyką morską. Wysoki udział Spółki w obsłudze frachtu morskiego pozwoli jej uzyskać znaczącą pozycję na rynku. Dlatego też plan inwestycyjny na lata 2010-2012 przewiduje wzrost sprzedaży usług Spółki w roku 2010 o 20% w stosunku do roku 2009, 25% wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010 oraz 20% wzrost w roku 2012 w stosunku do roku 2011 (w prognozie założono nieznaczny wzrost stawek za logistykę morską i lądową). 

Spółka prognozując stopę zwrotu przyjęła konserwatywne założenia, co znajduje potwierdzenie w porównaniu do wielkości sprzedaży frachtu morskiego w ubiegłych latach. W 2008 roku sprzedaż zamknęła się kwotą 5.254 tys. zł, zaś w roku 2009 osiągnięto sprzedaż na poziomie 10.099 tys. zł, przy uwzględnieniu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, nawet pięciokrotnego obniżenia stawek za fracht morski, w odniesieniu do 2008 roku oraz skurczenia się rynku o około 25-30 %. Pomimo optymistycznych wyników porównań Zarząd Spółki ze względów ostrożnościowych zdecydował się przyjąć skrajnie konserwatywną prognozę rozwoju opierającą się na 20 25 % wzroście sprzedaży.