Relacje inwestorskie

Instytucje rynku kapitałowego

ATC CARGO

Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia  koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia  kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu  charakteryzuje się tym,  że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w  oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym  zleceniami. Oznacza to,  że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie  zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według  ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji  giełdowych. Dla poprawienia płynności notowanych instrumentów, członkowie giełdy lub  inne instytucje finansowe mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie  odpowiedniej umowy z Giełdą) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny  rachunek. Przedmiotem handlu na Giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa  poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty  terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Sesje giełdowe odbywają się od poniedziałku do  piątku w godzinach 9.00-16.35. 

www.gpw.pl

ATC CARGO

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór ubezpieczeniowy, emerytalny oraz nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi w  których skład wchodzą nadzorowane podmioty. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów  uczestników tego rynku. Od dnia 1 stycznia 2008 r.  nadzór finansowy sprawowany przez Komisję Nadzoru finansowego obejmie także nadzór bankowy oraz nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego sprawowany obecnie przez Komisję Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością KNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. 

www.knf.gov.pl

ATC CARGO

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)

SEG jest organizacją samorządową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, do której przynależność jest dobrowolna. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów na rzecz rozwoju  świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej, ewolucji polskiego  życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków, a także pogłębiania zrozumienia i współpracy między ludźmi. Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji  środowiska emitentów papierów wartościowych, podejmując organizację szkoleń, seminariów; reprezentuje wspólny interes tej grupy podmiotów. Podstawową metodą pracy Stowarzyszenia jest przekazywanie regulatorom rynku oczekiwań emitentów dotyczących poprawy funkcjonowania rynku papierów wartościowych, a także formułowanie propozycji zmian regulacji prawnych, zwiększających atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych. SEG jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Notowanych (EALIC). Prezes SEG wchodzi w skład Zarządu EALIC. Przedstawiciel SEG jest stałym członkiem Komitetu Prawnego EALIC, gdzie opiniowane są projekty aktów prawnych przygotowywanych na forum Unii Europejskiej. 

www.seg.org.pl

ATC CARGO

Związek Maklerów i Doradców (ZMID)

ZMID jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców. Działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i ma umocowanie w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym - jest reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, co oznacza między innymi prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

www.zmid.org.pl