O nas

Nasze wartości

Jesteśmy blisko naszych klientów

Proponując określone rozwiązania kierujemy się najważniejszym dla nas kryterium – dobrem klienta. Pozostajemy w absolutnej pewności, że nasz rozwój jest ściśle uzależniony od rozwoju naszych klientów. Dlatego naszym celem jest takie kształtowanie polityki cenowej i oferowanie takich usług, aby nasi klienci pracowali z nami dzisiaj, za miesiąc, za rok i znacznie dłużej.

Jesteśmy prekursorami

Nigdy nie zadowala nas bieżący stan naszych osiągnięć. Stale poszukujemy nowych rozwiązań. Pracujemy w oparciu o nowoczesne technologie. Kształtujemy i wdrażamy nowe idee. Nie zatrzymujemy się w drodze do samodoskonalenia.

Zasady, którymi kierujemy się w codziennej pracy, składają się na Standardy ATC Cargo S.A.

STANDARDY ATC CARGO

Standardy ATC Cargo S.A. to zasady postępowania towarzyszące nam podczas organizowania procesu spedycji. Dotyczą one warunków pracy, warunków współpracy, ochrony środowiska. Niniejszymi zasadami kierowaliśmy się od pierwszych dni rozpoczęcia działalności, jednakże teraz pragniemy pokazać Państwu jakie wartości nam przyświecają, czym się kierujemy w codziennej pracy nad własnym i Państwa rozwojem.

Przepisy prawa. Przestrzeganie wymogów nałożonych prawem, w tym przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz aktów prawa międzynarodowego regulujących zagadnienia dotyczące przewozu towarów. Realizowanie nałożonych obowiązków.

Standardy spedycyjne. Przestrzeganie standardów przyjętych w pracy spedytorskiej, w tym Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych z 2010 roku, opracowanych przez Polską Izbę Spedycji i  Logistyki.

Wewnętrzna organizacja. Tworzenie wewnętrznych regulaminów, procedur i instrukcji postępowania celem ustalenia jednolitych i jasnych reguł działania dotyczących zarówno działalności operacyjnej, jak i organizacyjno - administracyjnej.

Oferowane usługi. Utrzymywanie świadczonych usług na wysokim poziomie. Nastawienie na klienta i jego potrzeby. Elastyczne dopasowywanie się do oczekiwań partnerów handlowych.

Współpraca i bezpieczeństwo. Podejmowanie współpracy z partnerami godnymi zaufania dla zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha handlowego i wysokiej jakości świadczonych usług.

Oddziaływanie na podwykonawców. Motywowanie podwykonawców do zmniejszania wpływu własnej działalności na środowisko naturalne, w tym wpływu na zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntu, emitowany hałas. Motywowanie do odpowiedzialnego postępowania z substancjami chemicznymi, paliwami, odpadami.

Zmniejszanie uciążliwości dla środowiska. Podejmowanie współpracy z podwykonawcami wykorzystującymi pojazdy i techniki zmniejszające zużycie paliwa, a przez to emisję CO2.  Promowanie transportu intermodalnego z wykorzystaniem transportu kolejowego przyjaznego dla środowiska naturalnego. Łączenie przewozów importowych i eksportowych.

Ochrona środowiska w pracy biurowej. Dążenie do zapewnienia poprawy ochrony środowiska w prowadzonej pracy biurowej poprzez realizację przyjętej polityki, w tym m.in. ograniczenie drukowania dokumentów, segregację odpadów, stosowanie zamienników używanych materiałów.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Spełnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tym prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników, podnoszenie ich świadomości jak poprawiać bezpieczeństwo własne i innych.

Ochrona przeciwpożarowa. Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Informowanie o zasadach postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Polityka zatrudnienia. Realizowanie przyjętej polityki zatrudnienia zakazującej jakiejkolwiek dyskryminacji w dostępie do pracy. Zatrudnianie na podstawie umów z zachowaniem wszystkich praw pracowniczych.

Zakaz przymusu. Unikanie jakichkolwiek form przymusu do pracy, w tym przymusu finansowego. Traktowanie każdego jako wolnej jednostki zasługującej na godziwe wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Zakaz zatrudniania dzieci. Przestrzeganie zakazu pracy dzieci oraz hołdowanie prawom dzieci i młodocianych, także wśród partnerów handlowych.

Warunki pracy. Tworzenie przyjaznych pracownikowi warunków pracy. Odpowiadanie na potrzeby pracownicze i wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom.

Dyscyplina. Jasne wyznaczanie praw i obowiązków pracowniczych oraz określanie zasad nagradzania i karania pracowników.

Otwartość. Szukanie kompromisu w każdej sytuacji. Nastawienie na pomoc i szeroko rozumianą współpracę.

Odpowiedzialność społeczna. Przyjazne dla środowiska organizowanie usług transportowych. Wspieranie inicjatyw społecznych i działań niosących pomoc potrzebującym.

Ciągłe doskonalenie. Dążenie do ciągłego doskonalenia w poprawie warunków zawartych w niniejszym standardzie oraz nieustanne tworzenie nowych zasad odpowiadających na nowe potrzeby i wyzwania.

pdf
Standardy ATC CARGO S.A. [194.33 KB]